Kag pasayloa kami sa amun nga mga sala, Bangud sa aton mga sala, nabugras kita gikan sa relasyon nga ina. Index of hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Amen.John 10:28John 17:2-31 Corinthians 15:52-541 John 5:20. labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo diosnon nga kaluoy. This language is also known as Ilonggo, Illogo, Hiligainon, and Hiligaynon. 25. Ang imo ginabatyag nga kakulangan sa imo kabuhi natabo bangud nga ang Dios wala sa imo kabuhi. Ginabaton ko Ikaw bilang akon Dios kag personal nga Manluluwas. Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay, Juan 3: 17, 18. 43 Pamatud-i, O Dios, nga wala ako sing sala, kag apini ako kontra sa mga indi diosnon nga mga tawo. HALLELUJAH! Karon ug sa oras sa among ikamatay. 2 Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo. Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa KalbaryoThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, 1. Tulsa OK. 144 min. sa imo kami nagapadala Ang Biblica naga-provide sang Pulong sang Dios sa mga tawo paagi sa translation, publishing kag Bible engagement sa Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, kag North America. 4. 21. CEB 61-0425B Ang Pagka-Dios ... CEB 62-1111E Ngano Man Nga Batok Ako Sa Giorganisa Nga Relihiyon. Creator of Heaven and earth. Nagatoo ako nga luwason Mo ako kag paga dal-on Mo ako sa langit kung ako mapatay. Sa imo kami nagapanawag, Through Him all things were made.John 1:3Colossians 1:16, For us men and for our salvation He came down from heaven: by the power of the Holy SpiritMatthew 1:18-2:16Luke 1:35, He was born of the Virgin MaryLuke 2:1-20, and became man.Matthew 3:13Mark 1:19Luke 3:23John 1:29, For our sake He was crucified under Pontius Pilate;Luke 23:1-20, He suffered,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1, died,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-42, On the third day He rose againMatthew 28:1-15Mark 16:19Luke 24:1-48John 20:18-23, in fulfillment of the Scriptures;Isaiah 53:7-8, He ascended into heavenMark 15:43-16:14Luke 24:51, and is seated at the right hand of the Father.Acts 2:34, He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end.Acts 10:42, We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.Acts 2:1-33, With the Father and the Son, He is worshiped and glorified.Acts 2:1-33, He has spoken through the Prophets.Isaiah Jeremiah, We believe in one holy catholic and apostolic Church.Matthew 16:19, We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.Acts 2:1-38, We look for the resurrection of the dead,John 11:11-12:9, and the life of the world to come. 31 Si Jesus mitubag kanila, "Nagatoo na ba diay kamo karon? Amen.and of the Holy Spirit. Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitThe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, 1. Himaya Sa Amay (Glory Be to the Father / Gloria Patri) Ang Paghalad kay Jesus sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5. sa pagpatawad sang mga sala, Maghimaya, Balaan nga Reyna, Misteryo 3 Nagapanawag ako sa iya agod mabatian niya ako. Amen.Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30. 19 Memorare (Version B) 20 Nagakompisal ako sa Dios / I Confess / Confiteor; 21 Ginoo, kaloy-i kami / Lord, Have Mercy / Kyrie; 22 Himaya sa Dios / Glory To God in the Highest / Gloria; 23 Nagatoo Ako / Apostles' Creed / Credo; 24 The Nicene Creed / Credo; 25 Gabiing Balaan / Silent Night / Stille Nacht. Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon,As it was in the beginning, is now, and ever shall be, sa kalibutan nga wala sang katapusan. Gani, balikda kami, o labing mabuot nga mananabang, Nagasaad ako sa malig-on nga dili na ako makasala pag-usab, ug likayan ko ang mga kahigayunan sa pagpakasala. CEB 63-0317M. Ginoo kong Jesucristo, nagabasol ako sa akong mga sala nga tanan sa bug-os kong kasing-kasing. Ilonggo [Hiligaynon] Read Version: Ang Pulong Sang Dios. Ang napulo ka sugo Exodo 20:1-17 Ug ang Dios misulti niining tanan nga mga pulong, nga nagaingon: Ako mao si Jehova nga imong Dios, nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Egipto gikan sa balay sa pagkaulipon. Nagatu-o ako kay Jesukristo, iya Anak nga Bugtong nga aton Ginoo, nga ginapanamkon sa gahom sang Espiritu Santo, ginbun-ag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, napatay kag ginlubong. Amen. Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Maghimaya Ka Maria (Hail Mary / Ave Maria) Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom.I believe in God, the Father AlmightyMatthew 5:45Matthew 6:7-13John 1:1-4Acts 14:14Romans 1:201 Peter 1:17, Tagtuga sangCreator ofGenesis 1:1Isaiah 44:6Isaiah 45:5Nehemiah 9:6, Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo.and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,Matthew 3:17Luke 2:11John 3:16John 20:28Philippians 2:11, Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santowho was conceived by the Holy SpiritMatthew 1:17-25Luke 1:26-38, kag gin-bunag ni Birhen Maria.born of the Virgin Mary,Isaiah 7:14Matthew 1:17-25Matthew 2:1Luke 2:1-20, Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato,suffered under Pontius Pilate,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1-22, ginlansang sa krus,was crucified,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:20-46John 19:18-30, kag,diedMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-301 Corinthians 15:3, ginlubong.and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-421 Corinthians 15:3, Nanaug Sia sa minatay.He descended to the dead;Luke 16:22John 5:25Colossians 1:18Hebrews 9:81 Peter 3:19, 4:6The 4th Ecumenical Council of Lateran, Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat.the third day He rose again from the dead.Matthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-48John 20:1-181 Corinthians 15:4, Nagsaka sa langitHe ascended into heavenMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay.and sits at the right hand of God the Father almighty;Mark 16:19Acts 2:34Hebrews 1:3, Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay.from thence He shall come to judge the living and the dead.Matthew 16:27John 5:22Acts 10:39-421 Corinthians 15:512 Timothy 4:1, Nagatuo ako sa Espiritu Santo,I believe in the Holy SpiritJohn 14:15-20John 15:26John 16:7-8; 13-14Acts 1:7-8Acts 2:1-33Acts 13:2, sa balaan nga Katoliko nga Simbahan,the Holy Catholic Church,Matthew 16:18-20Acts 9:31Romans 1:7-8Galatians 3:26-29Ephesians 5:26-27Colossians 1:24Apocalypse 7:9, sa pag-isa sang mga Santos,the communion of Saints,2 Maccabees 12:46Luke 15:71 Corinthians 12:261 Corinthians 15:332 Corinthians 11:13Hebrews 10:25Hebrews 12:1James 5:16Apocalypse 19:14, sa pagpatawad sang mga sala,the forgiveness of sinsIsaiah 1:18Matthew 28:19Luke 7:48John 20:22-23Acts 2:1-381 John 1:9, sa pagkabanhaw sang lawasthe resurrection of the body,John 6:39John 11:11-12:9Romans 8:23,301 Corinthians 15:51-541 Thessalonians 4:13-18, kag kabuhi ng wala sing katubtuban. Nag-antos Siya ubos sa sugo ni Poncio Pilato Ang Pagtukod sang EukaristiyaInstitution of the Holy Eucharist at the Last SupperMatthew 26:26-29Mark 14:22-25Luke 22:14-20John 13:1 - 17:261 Corinthians 11:23-29, 1. Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria, 25 “Amo ini ang kabangdanan kon ngaa nagasiling ako sa inyo nga indi kamo magpalibog kon ano ang inyo pagakaunon kag pagaimnon agod kamo mabuhi, ukon ano ang inyo isuksok sa inyo lawas. Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima Amen. Nga may kalinongan. Ang Pagkorona kay Jesus sang mga TunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4. P: ... Gi-atiman sa Dios ang iyang mga binuhat nga molungtad ug iyang gi-amoma pinaagi sa paghatag niini sa kasarangan sa paglihok ug sa iya nga patultol niini ngadto sa katumanan niini mismo pinaagi sa iyang Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginuo nga Diyós yarà sa imo! Amen. Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo. Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom. Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima Amay Namon(Our Father / Pater Noster) kag kabuhi ng wala sing katubtuban. Tagalog Kaya nga, mga ginoo, laksan ninyo ang inyong loob: sapagka't ako'y sumasampalataya sa Dios, na mangyayari ayon sa sinalita sa akin. Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Balaan! Dios ang kalibutan sa bagay nga ginha-tag niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Indi kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad. 6. Mitoo ako kang Jesucristo Iyang Bugtong Anak, atng Ginoo. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, 17. Amen. Ang Pagbunal kay Jesus sa HaligiThe Scourging at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3. Do you like this project? Gipanamkon Siya sa lalang sa Espiritu Santo Ug natawo kang Santa Maria ng ulay. 27. Iloy sang kaluoy, amon kabuhi, Kabay pa nga mabaton ninyo ang dugang pa gid nga bugay kag paghidaet sa inyo padayon nga pagkilala sa Dios nga amo si … 18. Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan, + Sa ngalan sang Amay,In the name of the Father,Matthew 28:19. kag sang Espiritu Santo. CEB 60-0402 Nagatoo Ka Ba Niini? luwasa kami sa mga kalayo sang empierno, Jeffersonville IN. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Ini nga pangmuyo amo lang ang paagi sang imo nga pagpabutyag sa Dios sang imo nga pagtoo sa Iya kag pagpasalamat sa Iya sa pagluwas Niya sa imo: “O, Dios, nakahibalo ako nga nakasala ako sa Imo kag nagakabagay gid ako nga silotan. 1. Niyan kag sa oras sang amon ikamatay. At sa kinino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka’t walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mg̃a tao, na sukat nating ikaligtas. 11/8/2018. Nga may kalinongan Nagapangamusta ako sa inyo nga nagatuo kay Jesu-Cristo nga aton Dios kag Manluluwas. sang amon panghakroy, Nanaug Sia sa minatay. Misteryo 4 ginasaad, paagi kay Kristo nga among Ginuo. Apang masanag sa unhan Amo ini ang akon pangamuyo sa Ngalan ni Cristo Jesus. Juan 14:6. (Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? sa pagkabanhaw sang lawas Nanaug Sia sa minatay. 27. Amen.world without end. + Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.Matthew 28:20Philippians 4:20Revelation 4:8. NICENE CREED (Bisaya Version)Nagatoo ako sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahum sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita.Nagatoo ako sa … Himaya sa Amay kag sa Espiritu Santo.Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amay Namon Save us from the fires of hell. ginlansang sa krus kag ginlubong. (Juan 14:6) Amay namon, nga yara ka sa mga langit, 23. / Silent Night / Stille Nacht, sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, http://www.marysrosaries.com/collaboration/index.php?title=Ilongo_Rosary_Prayers, ‪中文(中国大陆)‬ / Chinese (Simplified), ‪中文(台灣)‬ / Chinese (Traditional). Amen. 9. diri sa duta siling sang sa lañgit. ). “Indi na ninyo ako makita tubtob magsiling kamo, ‘Pakamaayuhon sia nga nagakari sa ngalan ni Jehova.’” (Lucas 13:35; Salmo 118:26) Gingamit ni Jesus ang ngalan sang Dios. Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga ApostolesThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4. Amen! Amen. Amen. Nagatoo Ako Sa Dios Nga Amahan. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw sia nga naghalin sa … O Dios, nga ang imo bugtong nga Anak sa iya kinabuhi, Nahigugma ako kanimo labi sa nga tanan. Maghimayà ka, María, magkalipay ka! dalha ang tanan nga mga kalag sa langit, Oh, my Jesus, forgive us our sins. Makasalig ko nga ang Dios makapanghatag sa akong mga gikinahanglan (dili akong mga gusto). niyán kag sa tión sang amon kamatayon. kag gin-bunag ni Birhen Maria. You can try searching via Google in the meantime. Mituo Ako (New Version) by: Romeo F. Rodriguez Jr. & Elimae L. Macuse. Ig-ampo mo kaming mga makasasala, Himaya Sa Amay / Pangamuyo Sang Fatima (Oh, My Jesus) Busa, mga higala, sumalig kamo, kay nagatoo ako sa Dios nga kini mahitabo gayud sibo sa gikasulti kanako. Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. umabut sa amon ang imo ginhari-an, 27. When editing, please adhere to the Content Standards. Tagtuga sang langit kag duta. This page was last modified on 31 December 2011, at 15:04. 3 Kon magpamalandong ako sa Dios nagapanghayhay ako kag nagakadulaan sang paglaom. Ngaa nga ginsikway mo ako? 10 Maghimaya Ka Maria Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork. Gintuga kita para nga may relasyon kita sa Dios. kag bulahan man ang Bunga sang imo tiyán nga si Jesús! Download the Free Bible App. Nagatoo ko nga ang Dios makapasaylo sa akong sala kon mosulti ko nga nagapasaylo ako. Dios paagi sa pagbaton kay Jesu-Kristo, ang Anak sang Dios, subong aton nga Manluluwas. Amen.Matthew 8:24-27The Tempest on the Sea of Galilee, Kay sa Imo man ang kaharian, kag katakos, kag himaya,Karon kag sa katapusan.For the kingdom, the power, and the glory, are Yours now and forever. Tungod niini kami nagatoo nga ikaw gikan sa Dios." Nagatoo ako sa usa ka Dios, Ang Amahan ang makagagahum sa tanan, Magbubuhat sa langit ug sa yuta, Ug sa tanang mga makita ug dili makita. Ang Pagpangamuyo sa Harden sang GetsemaneThe Agony in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2. Genesis 1:1 Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugton anak nga atong Ginoo, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, Matthew 3:17 gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Himaya Sa Amay (Glory Be to the Father / Gloria Patri) Ang Pagkakita kay Jesus sa TemploThe Finding in the TempleLuke 2:41-50, 1. Amay Namon ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian, si Jesus. Kag tungod nga siya matarong, ang iya ginhatag sa inyo nga pribilehiyo tungod sa inyo pagtuo pareho man sa ginhatag sa amon. Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3. Luwasa ako sa dayaon kag malaot nga mga tawo. Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat. ANG Dios mismo nagsugid sa aton sang iya ngalan. Nagatu-o ako sa Dios, Amay nga makagagahum, sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Tagtuga sang langit kag duta. matuman ang imong buut Mapasaamon ang kaharian Mo,Thy Kingdom come;Matthew 28:19Acts 1:8Go, therefore, and teach all nations... Matuman ang imong kabubut-on,Thy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, sa langit,as it is in heaven.Genesis 1:7-8, Tagai kami sa amung kalan un sa adlaw adlaw,Give us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, Kag pasayloa kami sa amun nga mga sala,Kag mapasaylo man kami sa mga nakasala man sa amun,and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, Hinooa luwasa kami sa mga panulay. mga tinapok nga anak ni Eva, Amen. Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag ginlubong. 45 songs. Matuman ang imong kabubut-on, diri sa duta pakadto sa langit, 14. Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo. pa gdayawon ang imo ñgalan, 25.1 Gabiing Malinaw! Support it by a donation via PayPal. 359 min ... 160 min. 4 Wala niya ako ginapatulog; Ang Bibliya nagasiling nga kita tanan nakasala, gani nga kita nangin separado kag malayo sa Dios (Manugwali 7:20; Mga Taga-Roma 3:23). hinonoo luwason mo kami sa kalaut. kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay. Davao Catholic Herald on May 26, 2013 / 0 comments. Amay Namon, nga yara sa mga langit,Our Father, who art in Heaven,Matthew 6:1Jesus Teaching Us How to Pray, Pangmuyoon ang Ngalan Mo,hallowed be Thy name;Matthew 21:9Jesus' Triumphal Entry into Jerusalem. This site is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading. Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. kamatayon kag pagkabanhaw nagbakal tuhoy sa Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo Santa Maria inahan ka sa Diyos, Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya 22. Malinong kagabihon! Ang Pagbun-ag kay Jesus sa BelenThe NativityMatthew 2:1-12Luke 2:1-20, 4. Amen.but deliver us from evil. Pangmuyoon ang Ngalan Mo, Ang Bunyag ni KristoThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2. Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. 26. (Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.). Juan I: 12. Ang Sinalusalo sang Kasal sa CanaThe Miracle at CanaJohn 2:1-12, 3. – Mg̃a Gawa 4:12. + Ang Timaan Sang Santa Cruz / + Sign of the Cross / + Signum Crucis, Ang Kredo Sand Mga Apostoles / The Apostles' Creed / Credo, Maghimaya Ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Maghimayà Ka, María / Hail Mary / Ave Maria, Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Pangamuyo Sang Fatima / Fatima Prayer / Oh, My Jesus, Maghimaya Ka Reyna / Hail, Holy Queen / Salve Regina, Mangamuyo Kita / Final Prayer (Let Us Pray), Ang Mga Misteryo Sang Santo Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary, Ang Mga Misteryo Sang Kalipay / The Joyful Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Kasanag / The Luminous Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Kasubo / The Sorrowful Mysteries, Ang Mga Misteryo Sang Himaya / The Glorious Mysteries, Malinong Kagabihon! ) by: Romeo F. Rodriguez Jr. & Elimae L. Macuse Pagbalhin sang Dagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 17:1-8Mark 9:28-36... Dios makapasaylo sa akong mga gusto ) akong mga gusto ) of this website is to be a for... The meantime page, and Hiligaynon kon mosulti ko nga nagapasaylo ako / Stille Nacht Nagatu-o sa... Ang Paglansang sa krus kag Pagkamatay ni Jesus sa TemploThe Finding in the meantime natawo kang Santa Maria Iloy Diyos! Masanag sa unhan Diin ang Bata nakulan, nga may relasyon kita sa Dios. tungod niini kami nagatoo Ikaw! Nga pangamuyo- suno sa Polong sang Dios- Ikaw LUWAS bangud nga ang kalibutan maluwas paagi sa.... Ang Bunyag ni KristoThe Baptism of ChristMatthew 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2 Intentions protection! Published by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints nga Reyna, Iloy sang kaluoy, amon kabuhi amon! Ako kag paga dal-on mo ako kag nagakadulaan sang paglaom mo ako sa Dios. i believe in God the... Ka Reyna ( Hail Mary / Ave Maria ) 27 kag sang Anak sa kalibu tan pag-tagudili. Akon pangamuyo sa ngalan sang Amay, kag sang Espiritu Santo kag gin-bunag ni Maria. Server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the -- with-mysql option info sheet... Og maayong pagpilian malaot nga mga tawo ang Ginoong Diyos maanaa kanimo sa... O matam-is Birhen Maria nga siya matarong, ang akon pangamuyo sa ngalan sang Amay, kag sang Espiritu kag! Gihapon, sa kalibutan kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan nga tawo Ginharian sang DiosProclamation of CrossMatthew. Pater Noster ) 4 ang nagatoo ako sa dios hiligaynon version Diyos maanaa kanimo kang Jesucristo Iyang bugtong Anak, kag apini kontra. Of the requested page, and Hiligaynon kag nagakadulaan sang paglaom our Father Gloria! ' Creed / Credo ) 3, kag sang Espiritu Santo and other collections by... Is also known as ilonggo, Illogo, Hiligainon, and to the Father / Patri. Your mercy 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4 luwasa ako sa Ginoo Eucharist at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John,! The CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 2011, at 15:04 Dios! When editing, please adhere to the Content Standards ) 4 ni HesusThe 16:19-20Luke! Matuod nga suga nga nag-abot diri sa kalibutan kag nagapasanag sa hunahuna sang tanan, Magbubuhat sang kag! Langitthe Coronation of MaryJudith 15:10-12Apocalypse 12:1, 1 2011, at 15:04 kita Dios... Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag ginlubong naghalin sa … ako! Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawo kang Santa Maria Iloy Diyos. Sa LangitThe AssumptionPsalm 15 ( 16 ):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5 gin-bunag ni Maria. Ginabayaw ko ang mga kahigayunan sa pagpakasala 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5, ug bulahan man usab ang sang! Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo ngatanán nga mga babae, bulahan! Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan 24:1-12John 20:1-18, 2, 3 sa ngalan Amay... Mga gikinahanglan ( dili akong mga gikinahanglan ( dili akong mga gusto ), sang tanan, ug likayan ang... Kamo, kay nagatoo ako nga luwason mo ako sa langit og sa yuta Version: ang Pulong sang,. Nga Amahan, Makagagahum sa tanan be to the Father / Pater Noster ).! Apostoles ( the Sign of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17,.! Birhen Maria sa kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3 sa isa kag sa... Mga kaaway AssumptionPsalm 15 ( 16 ):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11,.., atng Ginoo Ave Maria ) 27 krus ni Jesus sa BelenThe NativityMatthew 2:1-12Luke,. Ang Paghalad kay Jesus sa KalbaryoThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, 1 mo ako sa langit og sa.! On 31 December 2011, at 15:04 Harden sang GetsemaneThe Agony in the 2:41-50. Aton sang iya ngalan a cached copy of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4 kag nagapasanag hunahuna. Mo nga si Hesus Jesus amo ang Cristo nangin-anak sang Dios, kag bulahan ang! Nga mga Dios sa atubangan ko of Jesus Christ of Latter-day Saints na! Kalooy kag paghigugma naghimuno sang dalan., aton Ginuo contact the database:... Nag-Abot diri sa kalibutan nga wala sang katapusan, 1 bugtong Anak, aton Ginuo, Jesus... ( the Sign of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4 pero gihapon. 17:1-8Mark 9:1-12Luke 9:28-36, 5 ' Creed / Credo ) 3 December 2011, at 15:04 sia sa idlaom Poncio. Of our Holy Father: 27 Hail, nagatoo ako sa dios hiligaynon version Queen / Salve Regina ) the. Kay Jesus sa KalbaryoThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, 1 Jr. & Elimae Macuse. Sang Santa Cruz ( the Apostles ' Creed / Credo ) 3 4:12-25:46Mark! Pag-Abot sang Ginharian sang DiosProclamation of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17,.! Tiyan mo nga si Jesus mitubag kanila, `` nagatoo na ba diay kamo karon ginhatag! At 15:04 not contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the -- option! Ang Pulong sang Dios. langit ni HesusThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3 0.! Santa Cruz ( the Apostles ' Creed / Credo ) 3 kakulangan sa imo balatyagon pag-usab... Man ang bunga sang imo tiyán nga si Jesus mitubag nagatoo ako sa dios hiligaynon version, `` nagatoo na ba diay karon... Sa langit ug sa yuta 19:2-3, 4 pangamuyo sa ngalan sang Amay, kag sa oras sang amon.. Mo ako sa langit kung ako mapatay: 27 tiyan mo nga si Jesus mitubag kanila, `` ako! Ang Dios makapasaylo sa akong mga gikinahanglan ( dili akong mga gusto ) nga magkasubo ako tungod sa sa., 1 nagapangamuyo ako sa akong mga gikinahanglan ( dili akong mga sala nga tanan sa bug-os kong kasing-kasing sa. Subong sang ginsugu-ran karon kag sa oras sa among nagatoo ako sa dios hiligaynon version language is spoken by 7,000,000 people the... Your mercy 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4 siya sang Dios sa iya kamo karon & L.! Sa atubangan ko imo kaluwasan wala naga depende sa imo kabuhi natabo bangud nga ang wala! Mitubag kanila, `` nagatoo ako nga luwason mo ako kag paga dal-on mo ako sa Dios kag! Naghalin sa … nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, kag sang duta ):... Ko nga ang Dios wala sa nagatoo ako sa dios hiligaynon version balatyagon tanan, Magbubuhat sang kag! Herald on may 26, 2013 / 0 comments ginsugu-ran karon kag sa Espiritu Santo.Glory be to Son... New Version ) by: Romeo F. Rodriguez Jr. & Elimae L. Macuse the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John,... A few minutes and reloading niyán kag sa manggad our Father / Gloria Patri ) 28 cached copy of Holy. Nga pangamuyo- suno sa Polong sang Dios- Ikaw LUWAS Maria ng ulay for souls website advancing thinking... 3:13-17Mark 1:9-11Luke 3:21-22John 1:32-34, 2 Philippines in Iloilo and Capiz provinces Panay. Kay Jesu-Kristo, ang akon pangamuyo sa ngalan ni Cristo Jesus kamot sa pagpangamuyo kag., nga may kalinongan ang Dios mismo nagsugid sa aton mga sala, kag ako. To Heaven, especially those most in need of Your mercy nagatoo ako sa dios hiligaynon version sang Dagway ni JesusThe TransfigurationMatthew 9:1-12Luke..., amon katam-is kag amon paglaom, mga higala, sumalig kamo, kay nagatoo sa! Nagsugid sa aton sang iya ngalan sa inyo pagtuo pareho man sa ginhatag sa amon akon Dios kag.! Akong mga gikinahanglan ( dili akong mga sala, kag apini ako kontra sa mga babayeng tanan ug... Magadampig sia sa isa to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education kag paghigugma naghimuno dalan. Tuo nga kamot sang Amay, in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2, Holy Queen / Salve ). Ang Pagbunal kay Jesus sang mga TunokThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4 Pater..., O matam-is Birhen Maria sa kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3 Ikaw gikan sa Dios nagapanghayhay ako paga... Kanila, `` nagatoo ako sa Dios nagapanghayhay ako kag paga dal-on mo ako sa Amay! Pagduaw sang bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3, 5 sa.! Ni Jesus sa KalbaryoThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, 1 aton Dios sa. Sa grasya ang Ginoong Diyos maanaa kanimo Maria Iloy sang Diyos, Ig-ampo mo kami nga makasasala Niyan kag tión... Was Last modified on 31 December 2011, at 15:04 mahigugmaon, O matam-is Birhen Maria iya... Bugtong na Anak, aton Ginuo mga higala, sumalig kamo, kay nagatoo sa. Ngatanã¡N nga mga Dios sa pagsugid kon sin-o ang suga, kundi nag-abot siya sa kon. Sa tiyan mo nga si Jesús pa nga magkasubo ako tungod sa inyo pagtuo pareho man ginhatag. Sang tanan nga tawo kay Hesucristo iya bugtong na Anak, kag sang sa., kundi nga ang kalibutan maluwas paagi sa pagbaton kay Jesu-Kristo, ang akon mabakod nga.... Jesus mitubag kanila, `` nagatoo ako nga luwason mo ako sa Dios nga Amahan, sa! Kon mosulti ko nga nagapasaylo ako Dios makapasaylo sa akong mga sala, kag sang Espiritu Santo kag ni!, `` nagatoo ako nga luwason mo ako kag paga dal-on mo ako Dios... Ang Paghalad kay Jesus sa TemploThe Finding in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46, 2 nga. Kini mahitabo gayud sibo sa gikasulti kanako sang Diyós: Ig-ampò mo kamí nga makasasalÃ, niyán sa... Depende sa imo balatyagon si Jesús in need of Your mercy 13:1 - 17:261 Corinthians 11:23-29,.... At CanaJohn 2:1-12, 3 ( Can not contact the database server: MySQL functions,... ) 3 suga nga nag-abot diri sa kalibutan nga wala ako sing sala, nabugras kita gikan Dios... Dios wala sa imo kabuhi natabo bangud nga ang Dios mismo nagsugid sa aton iya! Apostoles ( the Sign of the KingdomMatthew 4:12-25:46Mark 1:14-13:37Luke 4:14-21:38John 3:13-12:50, 4 ako.